Huiswerk

Huiswerk

Onder huiswerk verstaan we elke taak die de leerling na de schooltijd moet uitvoeren in opdracht van de leerkracht:

  • leesopdrachten
  • schrijfopdrachten
  • rekenoefeningen
  • opzoekopdrachten
  • studeeropdrachten (hogere klassen)

Net zoals in de klas streven we ook bij het huiswerk naar taken op maat van elk kind. Elke leerling krijgt huiswerk op zijn beheersingsniveau. Het omvat opdrachten die binnen het klasgebeuren aangebracht en ingeoefend werden. We streven naar een huiswerk dat een realistische uitdaging betekent en proberen zo iedereen gemotiveerd te houden.

Lezen oefenen wordt als training beschouwd en is dus steeds een zinvolle oefening. Dagelijks het lezen oefenen bij leerlingen die nog onvoldoende leesvaardig zijn, is zeker aangewezen.

Huiswerk heeft pas een gunstig effect wanneer de leerkracht er voldoende feedback op geeft. Het bespreken van het huiswerk krijgt dan ook een plaats binnen het onderwijsleerproces. De leerkracht peilt naar de ervaringen, gebruikt de meegebrachte informatie, …

Mede via het huiswerk krijgen de ouders een beeld van wat hun kind leert op school en hoever het staat in zijn/haar ontwikkeling. Hierdoor vergroten we de ouderbetrokkenheid.
Het maken van huiswerk wordt in de hogere klassen ook gebruikt als voorbereiding op het secundair onderwijs. We helpen de kinderen hoe ze een taak kunnen aanpakken, verschillende taken kunnen plannen en hoe ze een les kunnen studeren.

We verwachten van de ouders dat ze hun kind aanmoedigen en interesse tonen voor het huiswerk. Dat kan door bvb.

  • samen de opdrachten in het agenda te overlopen
  • de nodige structuur bieden en afspraken maken (visualiseren)
  • al eens een les opvragen
  • controleren of het huiswerk al dan niet gemaakt is
  • luisteren als uw kind hardop leest

We verwachten niet dat ouders het huiswerk verbeteren of iemand anders het huiswerk maakt.
Indien er problemen zijn, kunnen de ouders steeds de leerkracht contacteren. Er kan ook een reactie genoteerd worden op het huiswerkblad of in het agenda.